12 juli 2019

Raadsbijdrage PvdA raadsvergadering 7 juli 2019

Agenda

 1. Opening en mededelingen

 2. Vaststellen agenda

  De vorige raadsvergadering werden geconfronteerd met een agendapunt dat op het laatste moment van de agenda werd gehaald. Dat kan incidenteel eens voorkomen, maar helaas moeten we constateren dat er de laatste tijd wel eens vaker wijzigingen zijn als het gaat om de agenda en de bijgevoegde stukken. Om het raadswerk serieus te kunnen doen, is het noodzakelijk dat we ons werk goed voorbereiden en de nodige zorgvuldigheid betrachten. We hebben geen enkele behoefte om met het vingertje te wijzen, maar we verwachten wel dat voorstellen en stukken pas in voldragen vorm worden aangeboden. Graag aandacht hiervoor van alle betrokkenen.

 3. Vragenuur

Stroomverbinding ten noorden van de waddeneilanden.

Onlangs is in Roodeschool een inloopbijeenkomst geweest over een nieuwe stroomverbinding ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ voor aansluiting windenergie op zee. Helaas viel deze bijeenkomst samen met de raadsvergadering van de vorige week, waardoor raadsleden niet in de gelegenheid waren om dit eerste informatiemoment te bezoeken. Op de website van Tennet kun je lezen dat het gaat om een ondergrondse wisselstroomkabel van 100 km lengte. 80 km daarvan ligt in zee en 20 km op land. Bovendien komt er een transformatorstation van 3,5 ha. Mogelijke aansluitlocatiesn zijn de hoogspanningsstations bij Eemshaven, Vierverlaten en Burgum.  Twee van de vier tracés liggen in ons grondgebied, namelijk de aansluiting bij de Eemshaven en die bij Vierverlaten.

 1. Is het college hiervan op de hoogte?
 2. Is het college bereid de raad erover te informeren?
 3. Klopt het dat uiteindelijk de minister beslist en de invloed van de gemeente tamelijk gering is?
 4. Zou het kunnen betekenen dat alsnog de mogelijkheid bestaat om de al geplande 380kV leiding ondergronds aan te leggen?
 1. Besluitenlijst

 2. Ingekomen stukken

Besluitvormend (zonder opiniërende behandeling)

 1. Benoeming plaatsvervangend griffier

Akkoord

Opiniërend en besluitvormend

 1. Jaarstukken GR Participatie

Ons wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de GR Participatie Noord-Groningen en geen zienswijze in te dienen. Aan dit agendapunt is tevens de jaarverantwoording van SoZaWe toegevoegd. Kennelijk is dat ter informatie.

Wij zijn zeer verheugd over het goede resultaat van de GR. Zeker als je bedenkt dat we voor de WSW minder subsidie hebben ontvangen en ook nog veel meer loonkosten hebben gemaakt. De medewerkers verdienen een enorm groot compliment. Ze kunnen wat. Dat zie je ook als je in deze raadszaal rondkijkt. Het is in dat kader ook heel logisch om het onderhoud van het eigen pand zoveel mogelijk zelf te doen.
Wel zie je dat er aan beschut werk 290.000 minder is uitgegeven dan begroot en aan de nieuwe doelgroep 120.00 minder. Dat is voor ons de keerzijde van de medaille. Over beschut werk leven bij ons dan ook een aantal vragen. Wat maakt dat indicaties niet afgegeven worden. Ligt de oorzaak alleen bij UWV? In de jaarrapportage SoZaWe staat dat mensen met indicatie zich niet zelf melden. Hoezo, vraag je je dan af. Ze hebben dan toch al een indicatie, hoe kan het dan dat de gemeente deze mensen niet kent? Is er geen communicatie tussen UWV en gemeente? En hoe komt het dat de realisatie van de afspraakbanen achterblijft?

Over de jaarrapportage SoZaWe zijn we bijzonder tevreden. Er wordt uitvoerig gerapporteerd en er wordt enorm veel gedaan om mensen aan werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding te helpen. En het mogelijk te maken dat inwoners, gezinnen en kinderen zo optimaal mogelijk mee kunnen doen. Daarvoor zijn de vrijwilligers van de maatschappelijke organisaties van onschatbare waarde. De inzet van die vrijwilligers is zelfs zo nuttig dat het ons met extra kosten opzadelt. Lees de extra kosten van leergeld.

Op bladzijde 17 wordt gerept over de inzet van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Er worden op dit ogenblik vijf opgeleid en zij vormen straks betaalde tendems van professionals bij maatschappelijke organisaties, zo lezen we. Bij wie komen die ervaringsdeskundigen in dienst?

Jammer dat niet altijd aantoonbaar te maken valt wat de verschillende interventies opleveren. Maar wij veronderstellen dat persoonlijke aandacht mensen stimuleert om actief te worden, te zijn of te blijven.

Wij stemmen in met het raadsvoorstel.

Bijdrage Jan Willem Nanninga

 1. Budgetvrijgave NPG-gelden t.b.v. ‘Plus op vier centrumplannnen’

Jazeker wil onze fractie een plus op de vier centrumplannen zetten, zodat ze extra kracht en trots kunnen uitstralen. Daarmee de spreekwoordelijke kers op de taart zetten. De eerste stap concreet kunnen maken in een programma dat groeit, het Nationaal Programma Groningen. Een uniek moment om bij stil te staan……

Met het vrijmaken van budget vanuit NPG-gelden kunnen koppelkansen worden benut, waarmee gezamenlijk, gebruik makend van optimale communicatie, voor onze inwoners de leefbaarheid op Het Hogeland kan worden vergroot. Kansen die we met beide handen aangrijpen. Kansen creëren die extra impuls  geven aan economische ontwikkelingen, infrastructuur, toerisme,  levensloopbestendig wonen én werkgelegenheid.

Dat bij de facelift van de centra de leegstand en verpaupering aangepakt wordt is een prachtige koppelkans, dat juichen we absoluut toe. Op creatieve innovatieve wijze meerwaarde geven aan bestaande centrumplannen is voor onze fractie een voorbeeld van krachten bundelen en kansen optimaal  benutten. Ruimte voor ontwikkelingen geven aan het MKB, waarbij we indirect een impuls geven aan het bruisende verenigingsleven.

Samenwerken met ambitie aan de toekomst van ons Hogeland,  zoals in de motie van samenwerking van onze raad is bedoeld.  Maar daarmee zijn we er niet, we zullen ook de samenwerking moeten aangaan met andere gemeenten in het aardbevingsgebied, over onze gemeentegrenzen heenkijken. Daarbij ook samenwerking aangaan met de Provinciale  Staten Groningen willen we het NPG succesvol maken. Krachten bundelen. In de Raden- en Statenconferentie is daartoe de eerste stap gezet. Ambitie gezamenlijk opstellen, doelen formuleren die we in de toekomst willen bereiken. Daarbij is commitment van het Rijk noodzakelijk, zodat ook het Rijk medeverantwoordelijk wordt voor het behalen van onze doelstellingen. Gezamenlijk onze schouders eronder zetten zodat we onze inwoners perspectief voor nu én de toekomst kunnen geven.
Waarbij we willen opmerken dat na de inzet van deze plannen andere wijken en dorpen aan de beurt zijn. Onze fractie vraagt zich af hoe de stand van zaken met de plannen van Wehe den Hoorn is?

Wij stemmen in met het raadsvoorstel.

Bijdrage Mädi Cleerdin

 1. Startnotitie lokaal positief gezondheidsbeleid

Iedereen wil gezond blijven binnen onze samenleving. Maar hoe kunnen we als gemeente Het Hogeland onze inwoners daarin positief ondersteunen? In deze startnotitie wordt een eerste aanzet gedaan.

Gezondheid hangt nauw samen met een gezonde leefomgeving, gezonde voeding en bewegen. Gezonde voeding hangt nauw samen met het aanbod in supermarkten, sportkantines en scholen, gezonde producten aanbieden is gewenst!

Onze fractie onderschrijft het belang van het betrekken van het armoedebeleid bij het opstellen van het gezondheidsbeleid. Hogelandsters die in armoede leven zullen daardoor dagelijks stress ervaren. In hun hoofd malen de vragen ; hoe  kom ik rond? Heb  ik deze maand überhaupt genoeg geld te besteden?  Voor deze groep inwoners is bezig zijn met hun gezondheid ingewikkeld, immers ze hebben door geldzorgen wel wat anders aan hun hoofd waardoor ze nauwelijks aandacht kunnen besteden aan een gezonde levensstijl. Bovendien is  de voortdurende stress een belasting voor hun gezondheid, dat betekent een extra gezondheidsrisico.Ook mensen met een geestelijke beperking zullen een extra steuntje in de rug nodig hebben om goed te kunnen zorgen voor hun welzijn.

En dan onze jeugd, een rookvrije generatie daar wil onze fractie zich sterk voor maken!

Betrek bij het ontwikkelen van beleid actief sportverenigingen, scholen en kinderopvangorganisaties, breed inzetten op preventie van alcohol- en drugsgebruik. Scholen en sportverenigingen kunnen als belangrijke verbindende schakel fungeren.

Onze fractie stelt voor om naast ouderenbonden ook het platform voor gehandicapten bij het opstellen van ons gezondheidsbeleid te betrekken.

Laten we streven naar het hoogst haalbare welzijnsniveau op Het Hogeland.

Wij stemmen in met het raadsvoostel

Bijdrage Mädi Cleerdin

 1. Grondexploitaties Bedum

Alleen de grondexploitatie herontwikkeling Vogelzanglocatie geeft ons aanleiding om het woord te vragen. De Vogelzanglocatie is voor wat betreft de particuliere bouw reeds enkele jaren geleden afgerond. Het wachten is nu al jaren op één van de woning-coöperatie in onze gemeente om te starten met de bouw van de toegezegde woningen. Sinds eind 2010 zijn de resterende kavels in dit plan verkocht aan Wierden & Borgen. Bij de verkoop van de kavels is op grond van de algemene verkoopvoorwaarden een verplichte termijn van bebouwen opgenomen van 3 jaar, standaard is dit twee jaar. Ook vinden we onderhavige locatie steeds terug in de prestatieafspraken tussen deze woningcoöperatie en de gemeente. Bouw staat voor het jaar 2019 gepland en het jaar is al weer voor de helft achter de rug. Vraag onzerzijds is of de gemeente op basis van de algemene verkoopvoorwaarden mogelijkheden heeft bouw op korte termijn af te dwingen.

Wij stemmen in met het raadsvoorstel

Bijdrage Jaap Heres

 1. Grondexploitaties De Marne

Akkoord

 1. Jaarrekeningen voorgaande gemeenten

De PvdA kan instemmen met het voorgesteld besluit. Wel hebben we nog een paar vragen naar aanleiding van de jaarrekeningen. Als je door de verantwoording van de deelprogramma’s bladert, dan valt op dat er voorgenomen activiteiten voor 2019 in staan. Wij vragen ons af of deze voornemens met de herindeling ook tussen wal en schip geraken.

Op bladzijde 12 (en 26) van de jaarstukken Winsum staat dat na de inventarisatie beeldbepalende gebouwen door de erfgoedcommissie deze objecten in bestemmingsplan worden opgenomen. Concreet staat er het volgende: ‘Bestemmingsplanregels volgen in het eerste halfjaar van 2019’. In het overdrachtsdocument ‘De staat van Het Hogeland’ hoopten we dit terug te vinden, maar helaas. Niets over beeldbepalende gebouwen, bestemmingsplannen en bestemmingsplanregels. Welk vervolg wordt eraan dit soort voorgenomen activiteiten gegeven?

Ander voorbeeld is het 1000-banenplan (Winsum bladzijde 45). We kunnen ons niet voorstellen dat dit plan geen aandacht meer heeft, maar we horen of zien er niets over. Ook ‘De staat van Het Hogeland’ benoemt dit plan niet.

Op bladzijde 40 van Eemsmond staat over elektrische laadinfrastructuur het volgende: ‘separaat hieraan (hetgeen slaat op het green deal project met de provincie) zullen wij nog dit jaar op door ons geselecteerd locaties zelf laadinfrastructuur plaatsen’.

Verrast waren we ook door de opmerking dat er door de gemeente Eemsmond €50.000 beschikbaar is gesteld aan de initiatiefnemers van het project windpark Waddenwind voor de aankoop van een woning. De nota van deze afspraak is reeds ontvangen in 2019.

Wij stemmen in met het raadsvoorstel

Bijdrage Jan Willem Nanninga

 1. Programmakader NPG

Voor ons ligt de bespreeknotitie van het Nationaal Programma Groningen waarin we het perspectief van onze inwoners centraal stellen.

Het Programmakader was niet makkelijk te lezen, onze fractie vindt ook bij nadere bestudering   bepaald niet overzichtelijker. Bovenliggend is het begrip ‘ Brede Welvaart’. Daaraan worden 4 thema’s onderscheiden economisch-, sociaal-, natuurlijk-, en menselijk kapitaal. De fysieke leefomgeving wordt als extra thema meegegeven, maar wordt ook als indicator genoemd in het stuk.

Dertien doelstellingen worden aan thema’s gekoppeld. De rode draad,  verbinding ontbreekt en maakt het onoverzichtelijk. We raken het spoor bijna bijster als we in de bijlage de verdere uitwerking van het thematische spoor in 4 thematische programma’s lezen.

Het is niet scherp, te vaag en niet concreet.

Onze fractie kan zich vinden in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de samenhang tussen schade, versterking en toekomstperspectief. We willen het toekomstperspectief van al onze  inwoners centraal stellen, jongeren én ouderen.

Het hanteren van Brede Welvaart als paraplu  voor het programma als geheel roept bij de PvdA  vraagtekens op. Brede Welvaart is een algemeen breed begrip, stel onze ambitie scherper op en  maak de doelstellingen concreet.

Onze fractie is bang dat we verzand raken in onze eigen doelstellingen. Uiteraard gaan we voor een gezamenlijke grote ambitie, maar die willen we ook waar kunnen maken. Het mag niet zo zijn dat we straks alle kanten opgaan en alleen maar heel veel kleine projecten doen.

Naar onze mening kunnen de doelen concreter worden opgesteld als we uitgaan van een beperkter aantal haalbare en toetsbare doelen.

Het toevoegen van een vergelijkbare regio per thema om daar vervolgens een concrete ambitie aan te ontlenen lijkt onze fractie lastig. Het zou prachtig zijn als dat gaat lukken maar we hebben geen  idee hoe we onze regio kunnen vergelijken met andere regio’s? Kijken we dan naar het aantal inwoners of naar vergelijkbare problematiek? Sowieso is door de aardbevingsproblematiek onze regio moeilijk te vergelijken. Hoe kijkt het college hiernaar?

Bij de raden en staten bijeenkomst is ons door Wim Deetman op het hart gedrukt om het Rijk te committeren aan onze doelen, zodat ook zij verantwoordelijk worden voor de haalbaarheid ervan.

Als we het Nationaal Programma Groningen succesvol willen uitvoeren is de ondersteuning baan het Rijk noodzakelijk.

Ja,  onze fractie wil zo snel mogelijk aan de slag gaan met het NPG, maar dan wel zo concreet mogelijk met haalbare doelen. Onze ambitie sterk neerzetten.

Ten alle tijden willen we de kans vergroten om het NPG te laten slagen, de nachtmerrie van het Akkoord van Westerlee willen we voorkomen….

Het Hogeland dat samenwerkt met onze inwoners, met andere gemeenten en de provincie, zodat we met commitment van het Rijk het NPG succesvol kunnen laten slagen. Gezamenlijk een positief perspectief voor de toekomst van ons Groningen neerzetten.

Met de hele raad hebben we een motie en zienswijze ingediend.

Bijdrage Mädi Cleerdin

 1. Startnotitie Lokaal programmaplan NPG

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen……

Omdat we zo snel als mogelijk aan de slag willen met het  lokale programmaplan  vinden we het idee om tussentijdse oplossingen voor bewonersinitiatieven  te zoeken zeer positief! Kansen vlot benutten en koppelkansen creëren.
Kortom daadkrachtig aan de slag met onze lokale plannen op Het Hogeland.

Voordat we verder ingaan op de voorliggende notitie heeft onze fractie een opmerking over het optimaal  laten slagen  van de lokale projecten. Van groot belang is de communicatie met onze inwoners, aanhakend op de  motie van samenwerking van onze raad valt en staat het laten slagen van het lokale programma NPG o.a. met het op de hoogte houden van onze inwoners over de stand van zaken, essentieel voor de draagvlak in onze gemeenschap. Willen we het lokale NPG pad samen met onze inwoners opgaan dan zullen we onze inwoners volledig bij de plannen moeten betrekken.

Projecten moeten aanvullend zijn en mogen elkaar niet verdringen. Bovendien kan extra  professionele ondersteuning gewenst zijn voor het laten slagen van de projecten.

En dan de startnotitie,

Als we kijken naar de voorliggende  kaders zien we graag kwaliteit boven kwantiteit. Gelijke kansen, daar kan onze fractie zich zeker in vinden.

Verspreiding over Het Hogeland is prachtig, maar dan vragen we aandacht voor wijken en buurten die zelf niet krachtig genoeg zijn om met eigen initiatieven te kunnen komen. Ondersteuning door onze dorpscoördinatoren zouden een mogelijke oplossing kunnen zijn.

We willen nog twee kaders toevoegen;

 • Belangrijke randvoorwaarde vinden we dat initiatieven toekomstbestendig zijn.
 • Lokale initiatieven moeten breed gedragen zijn binnen de lokale gemeenschap.

Wij stemmen in met het raadsvoorstel

Bijdrage Mädi Cleerdin

 1. Bestemmingsplan buitengebied De Marne

Onderhavig raadsvoorstel is samengesteld op basis van 1300 pagina’s tekst, tekeningen en dergelijke. Eerlijk gezegd een prestatie van formaat, maar een eenvoudig raadslid, zoals ik ben, heeft er een hele kluif aan. Ik heb de stukken, ik beken het eerlijk, niet allemaal tot mij genomen, maar ben er diagonaal door heen gegaan. Daarbij heb ik een belangrijke les, die ik in de begin jaren van mijn raadslidmaatschap heb geleerd van een wijze collega, tot uitvoer gebracht, namelijk de nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen goed tot mij nemen.
Er zijn 15 zienswijzen binnengekomen, waarvan een groot aantal zijn gehonoreerd, terwijl er ook nog een paar ambtshalve wijzigingen zijn aangebracht. Gisteren ontvingen wij per mail nog een reactie van omgevingsbureau Wiegersma, die optreedt namens een veehouderijbedrijf aan de Aagtsweg te Eenrum. Wij willen graag een reactie van het College op de mail van Omgevingsbureau Wiegersma en wijzen met name op de bewering, dat de Wet Natuurbescherming van hogere orde is dan de Wet Ruimtelijke Ordening, de wet waarop onderhavige bestemmingsplan is gebaseerd.
Wij wachten de reactie van de portefeuillehouder met belangstelling af en zullen u in tweede termijn graag laten weten welke conclusie daaruit trekken.

Na beantwoording door het college ingestemd met het raadsvoorstel

Bijdrage Jaap Heres

 1. Zienswijze ontwerp-vaststellingsbesluit gaswinning Groningen-veld 2019-2020

Het zal niemand verbazen als wij roepen: De gaswinning in het Groningen gasveld moet naar nul!

Het kan toch niet zo zijn dat we blijven pappen en nathouden, schade op schade moeten herstellen en vervolgens blijft de gaskraan in Groningen openstaan!

 

We willen zeker niet aan het vinkentouw zitten, niet voor spek en bonen meedoen en we laten ons absoluut niet door minister Wiebes met een kluitje in het riet sturen.

Om te voorkomen dat we van de regen in de drup komen moeten we de eerste viool spelen en op onze qui vive zijn!

In deze zienswijze worden spijkers met koppen geslagen!

Respect voor de uitgebreide zienswijze, waarin nauwgezet de spits wordt geboden aan het vaststellingsbesluit  Groningen gasveld.

Chapeau voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Onze fractie wil het college een hart onder de riem steken, vooral zo doorgaan, gezamenlijk op de grote trom slaan!

 

Kop d’r veur!

 

De PvdA stemt in met het raadsvoorstel

Bijdrage Mädi Cleerdin

 1. Sluiting