6 juli 2019

Raadsbijdrage PvdA voor raadsvergadering 3 juli 2019

 1. Jaarrekening en ontwerpbegroting VKB

Vandaag mogen we wat vinden van de jaarstukken van de GR VKB NO Groningen.

We zijn vanuit de oude gemeente Eemsmond aan deze GR verbonden, de overige oude gemeenten kopen in bij de GKB.

Het VKB is, zoals ze het zelf mooi omschrijven, voor hulpverlening in financieel moeilijke situaties, om op zakelijk en sociaal verantwoorde wijze te voorzien in de behoeft aan sociale kredieten en ter voorkoming van maatschappelijk minder gewenste vormen van financiële dienstverlening. U zult begrijpen dat de PvdA fractie een groot pleitbezorger is voor een vangnet voor mensen die in financiële problemen verkeren.

Toch verbazen we ons over een aantal zaken uit de stukken, te weten:

 • de vaste bijdrage voor deelname aan de GR wordt hoger
 • er worden minder producten afgenomen
 • het rentepercentage voor de kredieten

Het roept de vraag op of we hier niet een moloch aan het creëren zijn, een organisatie die meer en meer kost, terwijl de dienstverlening -ondersteuning van mensen met financiële problemen, of vaak zelfs in financiële nood, steeds minder wordt. Het lijkt alsof we het doel voorbijschieten, het geld gaat naar de organisatie en niet naar de doelgroep. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Uiteraard doen we hierin helemaal niets af aan de expertise en het niveau van de dienstverlening.

Is er een aanwijsbare reden waarom er minder diensten worden afgenomen? Mogen we heel optimistisch zijn en denken dat de werkzaamheden van de sociale teams hierop van invloed zijn?

Het rentepercentage voor de persoonlijke kredieten is vorig jaar naar beneden bijgesteld naar 6,4%.  De fractie van de PvdA vindt dit percentage nog steeds veel te hoog voor deze kwetsbare doelgroep. Ter vergelijking, in een stedelijke gemeente als Den Haag wordt voor dezelfde kredieten 2,3% rente gehanteerd en in Apeldoorn, een plattelandsgemeente als de onze slechts 2,1%. Is het College het met ons eens dat een rentepercentage van 6,4% onacceptabel is voor de doelgroep van het VKB en bereid zich hard te maken voor verlaging van het rentepercentage van deze kredieten? Door bijvoorbeeld een maximum in te stellen?

Over de gewijzigde begroting 2019 kunnen we kort zijn, we steunen het voorstel van het college inzake de zienswijze. De verhoging van de vaste bijdrage heeft een directe financiële relatie met de eventuele uittreding uit de GR, kunt u ons meenemen in dit traject en de meerkosten?  We wisselen tegen die tijd graag van gedachte over de invullen van de noodzakelijke dienstverlening. Bij ons leeft op dit ogenblik sterk het gevoel dat we beter toe kunnen naar een vorm van dienstverlening als de GKB in Groningen, waar we diensten inkopen en geen organisatie in de lucht houden.

(raadsbijdrage door Janny Klei)

 

 1. Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid

Het College stelt voor het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Het Hogeland

in een omgekeerde volgorde vast te stellen dan tot nu toe gebruikelijk was. Voorgesteld wordt eerst een gemeentelijk beleid vast te stellen, zodat deze vervolgens ver-werkt kan worden tot een Regionaal Beleidsplan. Dus bottom-up en dat lijkt de fractie van de PvdA een goede volgorde.

Een actueel beeld betreffende de veiligheid in onze nieuwe gemeente is logischer wijze nog niet voorhanden. Wel een samengesteld overzicht bestaande uit de gegevens van de voormalige gemeenten. Daarom wordt aanvullend onderzoek voorgesteld. Financiering wordt gevonden binnen bestaande budgetten. Welke budgetten worden in dit verband bedoeld?

Bij het vaststellen van het nieuwe veiligheidsbeleid worden alle thuisteams van de gemeente Het Hogeland betrokken. Ook dat vinden wij een goede zaak. Deze teams zijn namelijk onze ogen en oren; deze teams hebben als het goed is een goed beeld wat er op dit moment in onze gemeente speelt.

Met de formele bekrachting van de onderhavige startnotitie begint de ontwikkeling van het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Het Hogeland. Het gaat daarbij om drie doelstellingen, t.w.:

 • de gemeenteraad wordt op hoofdlijnen geïnformeerd;
 • kaders en uitgangspunten worden vastgesteld;
 • gemeenteraad wordt gevraagd richting te geven aan prioriteiten en belangrijke onderwerpen.

Mijn fractie onderschrijft de genoemde doelstellingen. Bij het laatste punt willen wel de volgende opmerking maken. Het door het College aangekondigde aanvullend onderzoek zal daarbij een belangrijke rol gaan spelen. Immers is het de bedoeling

een nulmeting onder de inwoners worden uitgevoerd, zodat we op dat moment beschikken over actuele cijfers, waarop een prioritering gebaseerd kan worden.

De te doorlopen vier processtappen kunnen eveneens onze instemming wegdragen. Daarmee wordt bevorderd, dat we kunnen spreken over een breed gedragen veiligheidsbeleid. Het is goed, dat tweejaarlijks een evaluatie plaats zal vinden.

Tot slot nog een enkele vraag:

 • Op pagina 6 van de startnotitie wordt het voor de gemeente Hogeland opgestelde Geografisch Ondermijningsbeeld benoemd. Kan de gemeenteraad daar kennis van dragen?
 • Op dezelfde pagina zien we hoe het additioneel budget is opgebouwd. Er worden een aantal organisaties genoemd, maar niet het financieel aandeel per organisatie. Kunt u ons daar nader over informeren?
 • Het College stelt voor een extra budget beschikbaar te stellen van €. 10.000,–. Dit budget kan flexibel worden ingezet. Is het de bedoeling uit dit budget het aanvullend onderzoek te bekostigen?

(raadsbijdrage door Jaap Heres)