Door Mädi Cleerdin op 2 december 2019

Raadsbijdrage raadsvergadering 16 oktober 2019

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Vragenuur
  Korenmolen Aeolus Adorp
  Na jaren touwtrekken is de Molenstichting Winsum erin geslaagd om de oude en vervallen korenmolen in Adorp te verwerven. Dorpsbelangen Adorp heeft in dat proces een belangrijke rol gespeeld. Dat betekent dat de molenstichting nu eigenaar is van zeven molens, waarvan 5 zich in onze gemeente bevinden. In het DvhN laat de molenstichting blijken dat ze hoopt dat de gemeente de bereidheid heeft om middels een subsidie bij te dragen in de restauratiekosten.
  Is de gemeente inmiddels met de Molenstichting in gesprek en is het college bereid om bij te dragen?
  Omdat het gaat om een monument, erfgoed en de bescherming daarvan hebben we ook de volgende vragen. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot de inventarisatie van karakteristieke en/of beeldbepalende panden? Op dit ogenblik heeft alleen Eemsmond bestemmingsplanregels, loopt voor Bedum een zaak bij de RvS en is er voor Winsum en De Marne nog niets geregeld. Toen wij op 9 juli j.l. het antwoord van het College ontvingen was reeds bekend, dat de voorzieningenrechter in zijn zitting van 21 mei 2019 een voorlopige uitspraak had gedaan en het bestemmingsplan had geschorst. Op 28 augustus j.l. heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak in deze gedaan. Kan de wethouder iets zeggen over die uitspraak en de consequenties daarvan?
  En tenslotte: zou het niet het overwegen waard zijn om monumentenbeleid voor Het Hogeland te formuleren? Wij komen daarop omdat er bij ons, maar ook bij de inwoners veel onduidelijkheid bestaat in bijvoorbeeld wat het betekent om in een beschermd dorpsgezicht te wonen. Die onduidelijkheid vraagt naar onze mening goed en transparant beleid, waarop vervolgens goed wordt gehandhaafd. Vandaar onze roep om monumentenbeleid.
 4. Besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken

Opiniërend

 1. Begraaf(plaatsen)beleid

Voorzitter,

Voor ons ligt een uitgebreide notitie betreffende de kaders, die het College de raad voorlegt om te hanteren ten aanzien van de begraafplaatsen in de gemeente Het Hogeland.

In algemene zin willen wij opmerken, dat wij de indruk hebben, dat genoemde notitie kennelijk is gebaseerd op bestaand beleid van 3 van de 4 voormalige gemeenten. Het is ons opgevallen, dat wij bij de bronvermelding op pagina 48 geen enkel document aan treffen van de voormalige gemeente Bedum. Wat is daarvan de reden?

De fractie van de PvdA heeft zich bij de behandeling van de notitie met name geconcentreerd op de kaders, die door het College worden voorgesteld. Wij zullen deze dan ook in het verdere verloop van onze bijdrage behandelen. Daar waar wij geen op- of aanmerkingen hebben mag u er vanuit gaan, dat we met deze kaders akkoord gaan.

Om te beginnen zouden wij nog een algemeen kader willen vaststellen. In de notitie wordt herhaaldelijk gewezen op bestaande rechten, die worden gerespecteerd. Wij zouden dit als een algemeen kader willen hanteren.

Kader 5.1 Capaciteit. Twee opmerkingen. Wij vinden de gebruikte tekst niet gepast. Het college spreekt van “nu nog in bedrijf zijnde” begraafplaatsen. Wij stellen u voor hiervan te maken nu nog in gebruik zijnde begraafplaatsen. Dit is een minder bedrijfsmatige benadering van het begraafbeleid en naar ons oordeel in deze context gepaster.

Op zich kunnen wij het gehanteerde kader onderschrijven, maar de laatste zin zou wat ons betreft wat krachtiger kunnen. Wij stellen derhalve voor de woorden per definitie te laten vallen.

Ten aanzien van kader 5.4 het schudden hebben wij de vraag of de kosten hiervan in rekening kunnen worden gebracht. Wat ons betreft zou dat kunnen.

Dienstverlening. Kader 6. Het kader betreffende aanvang van plechtigheden (blz. 41). Het is ons niet geheel duidelijk waarom er verschillen worden gemaakt in de dagen waarop een begrafenis plaats kan vinden en verstrooiing of bijzetting van een urn.  Wat ons betreft kunnen zowel een begrafenis, verstrooiing als bijzetting van een urn de gehele week plaatsvinden.

Beheer. Kader 6.1 kwaliteitsniveau. Wij zijn het met het college eens om het rapportcijfer nu nog niet definitief vast te stellen, maar bij de vaststelling van het nieuw groenbeleid en de groenbeheerplannen te betrekken.

Wij gaan er vanuit, dat op dat moment hierop expliciet wordt teruggekomen. De fractie van de PvdA is daar waar (financieel)  mogelijk is voorstander van een parkachtige aankleding van de begraafplaatsen. Wij wijzen met name op het nieuwe gedeelte van de algemene begraafplaats te Bedum. Een open en goed toegankelijke begraafplaats, waar oudere bezoekers en ook mensen met een beperking goed bij de graven kunnen.

Kader 6.4 het vergroenen van met name de secundaire paden. De fractie van de PvdA wil dat alle begraafplaatsen goed toegankelijk zijn.

Financieel. 5.4.2. uit te besteden werkzaamheden. Ook in dit geval willen wij de woorden in principe laten vervallen. Op zich akkoord met het kader.

2.3 berekenen toeslag. In onze visie zouden de personeelskosten in het weekeinde hoger moeten zijn. Dit naar aanleiding van onze wens om een begrafenis, verstrooiing of de bijzetting van een urn de gehele week mogelijk te maken.

5.2. onderzoek uitbesteding in combinatie met social return. Onderzoek is wat ons betreft prima, maar het resultaat daarvan zullen wij kritisch benaderen in verband met mogelijke verdringing.

5.5 begraven op eigen terrein. In dit kader en met de overwegingen, die het College in hoofdstuk 4.5 beschrijft kunnen wij in dit geval in principe akkoord gaan met onderhavige kader.

Tot zover onze bijdrage.

 

Opiniërend en besluitvormend

 1. Startnotitie cultuurvisie

Cultuur staat nooit stil………. Kunst is een feest voor de geest…

Kunst en Cultuur zijn van belangrijke niet te onderschatten maatschappelijke waarde voor onze samenleving.

De uitdagingen waar we op Het Hogeland voor staan is verbinding leggen tussen onze verschillende dorpen met een diversiteit aan cultureel erfgoed, het zichtbaar maken van al onze culturele én beeldende kunst talenten op Het Hogeland. Daarnaast inclusie, iedereen moet mee kunnen doen.

In de werkwijze van de startnotitie staat o.a.versterking van netwerkverbinding.

De voormalige gemeente De Marne had een prachtig cultuurplatform, breed kunstnetwerk in de vorm van De Marne Cultuur. Het is tijd voor een vernieuwde vorm:  Cultuur Het Hogeland, alle kunstenaars bijeen gebracht en zichtbaar voor iedereen.

Cultuur Het Hogeland zit al in de pijplijn en ligt gebruiksklaar in de lade, diverse gesprekken zijn gevoerd maar komt helaas nog niet van de grond……Waarom wordt dit niet opgepakt?

Onze PvdA fractie is van mening dat in het cultuurbeleid van Het Hogeland,  cultuuronderwijs een plaats moet krijgen in het primaire onderwijs.

Ga voor binnenschools Cultuuronderwijs waarbij alle groepen mee kunnen doen.

Onze fractie onderschrijft inclusie,  onderschrijft cultuuronderwijs dat in verbinding staat met cultureel erfgoed, met musea, waarbij alle kinderen mee kunnen doen, ongeacht leeftijd en achtergrond,  zodat ze zichzelf  muzikaal, creatief én kunstzinnig kunnen ontwikkelen.

Buitenschools cultuuronderwijs ligt letterlijk buiten het bereik van kinderen waarvan de ouders minderbedeeld zijn, bij navraag blijkt dat Stichting Leergeld nauwelijks verzoeken ontvangt voor het gebruik van buitenschoolse cultuuractiviteiten.

Wij kiezen daarom voor binnenschools cultuuronderwijs in nauwe verbinding met buitenschools cultuuraanbod, een evenredig subsidiebeleid waarbij we extra inspanning vragen meer verbinding met de diverse musea te maken en het culturele erfgoed op Het Hogeland. Inzet van een cultuurcoach is absoluut een krachtige stap vooruit!

Maak bezoek aan musea onderdeel van cultuuronderwijs in het primair onderwijs.

Wij vinden dat je niet op voorhand aanvragen van externe partijen of van buiten de provincie zou moeten weren. Met één kanttekening: het initiatief moet een toegevoegde waarde hebben, als iets soortgelijks ook vanuit eigen gemeente en provincie kan, dan zou dat zeker de voorkeur moeten hebben. Als je alles weert wat van buitenaf komt, dan doe je onze inwoners tekort. Onze inwoners moeten de kans krijgen om met andere bijzondere kunstuitingen in aanraking te komen.

Er zijn al tal van fantastische initiatieven op Het Hogeland, het Cultuur Akkoord dat na afloop van  een indrukwekkende creatieve muzikale voorstelling in Huize Stol-Venema te Baflo werd ondertekend door Muziekschool Hunsingo, Muziekschool Noordakkoord en theaterschool Wonderboom.

Het Gronings Vuur, gestart op Het Hogeland, met een schitterend spektakel in de buitenlucht op de Enne Jans Heerd in Maarhuizen. Afgesloten met de uitreiking  van de  culturele stimuleringsprijs van Het Hogeland.

Het Manifest Voor een Leven Lang Kunst en Cultuur, een breed gedeelde visie van tal van organisaties op het gebied van kunst en cultuur, ondertekend  door ruim 40 vertegenwoordigers, omarmd door alle politieke partijen. De Manifestgroep is voortvarend aan de slag gegaan om het manifest te vertalen in een visie op de culturele sector, vele gesprekken zijn daarover gevoerd in aanwezigheid van onze  cultuurambtenaar van Het Hogeland, zodat deze meteen vanaf het begin kon worden meegenomen bij de startnotitie. Via een nieuwsbrief Kunst en Cultuur in Het Hogeland werden alle betrokkenen in de zomer op de hoogte gehouden, daarin heeft de cultuurambtenaar van Het Hogeland geschreven dat de gemeente eind dit jaar/begin volgend jaar een cultuurvisie wil opstellen, een uitwerking van het Cultuur Manifest, opgesteld door het culturele veld. Fantastische samenwerking.

Dan is het erg jammer dat de Manifestgroep niet op de hoogte is gebracht van deze startnotitie.

Waarom is de Manifestgroep niet op de hoogte gesteld?

Extra opmerking: Na de raadsvergadering werd ik de volgende dag  door een medewerker van Stichting Leergeld benaderd: In verhouding met.andere minima ondersteunende Stichtingen op het gebied van kunst & cultuur wordt veelvuldig  gebruik gemaakt van de Stichting Leergeld. De opmerking over het weinig gebruik maken van de Stichting Leergeld ging over een aantal kinderen die nog weinig gebruik maken van de mogelijkheden cultuuraanvragen. De weg naar de Stichting Leergeld  weet men zeer goed te vinden.

 1. Verkoop Nieuwe School Uithuizen

De PvdA kan instemmen met het voorgestelde raadsbesluit

 1. Subsidieregeling ‘Plus op vier centrumplannen’

Op 27 maart hebben we als voltallige raad in een motie van vertrouwen het college aangespoord voortvarend en transparant met de opgave binnen het NPG aan de slag te gaan. In juli zijn we het eens geworden over de kaders voor de Plus op de 4 centrumplannen. De volgende stap is het concretiseren van de regeling voor de vier centra. Fijn dat we daar in meegenomen worden door het college. Naar het idee van de PvdA ligt er een helder, goed omkaderd voorstel waar we van harte mee instemmen.

 

 1. Aanbieding programmabegroting 2020

 

 1. Sluiting
Mädi Cleerdin

Mädi Cleerdin

Mag ik me even voorstellen….. Ik ben Mädi Cleerdin en woon op het mooie Zuurdijk. Samen met mijn man een honden geniet ik dagelijks van het prachtige Groninger landschap. Wat een weelde om hier te mogen wonen. En dan ook nog eens met allemaal bijzondere en krachtige mensen om je heen. Dat geeft mij inspiratie.

Meer over Mädi Cleerdin