21 maart 2019

Schriftelijk vragen over dam Helwerdermaar

Schriftelijke vragen conform artikel 32 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Het Hogeland 2019

Onderwerp: Dam Helwerdermaar

Beantwoording: we verzoeken het college de vragen schriftelijk te beantwoorden

Inleiding

In 2014 is er in het Helwerdermaar een historische brug vervangen door een dam met duiker. Deze aanpassing heeft grote gevolgen gehad voor de toeristische vaarroutes van Noord Groningen. Voor een groot deel van de vaarrecreanten is de dam het eindpunt van hun vaarroute. Een te betreuren feit, vooral ook omdat er miljoenen zijn geïnvesteerd in de vaarrecreatie in Noord Groningen. Gezien de berichtgeving in de diverse media rond de afsluiting van de Helwerdermaar voor de vaarrecreatie kunnen we stellen dat er een groot draagvlak is om een aanpassing te realiseren rond de dam. In januari 2019 heeft de stichting Natuur en Landschap e.o. mede namens een aantal organisaties en personen een brandbrief gestuurd naar AB en DB van het Waterschap Noorderzijlvest. Deze brief is afgelopen woensdag 13-3-2019 behandeld in de AB vergadering van het Waterschap. Uit de beantwoording van de vragen is gebleken dat het een moeizaam proces, maar een legitieme vraag is de vaarroute weer toegankelijk te maken voor de provinciale vaarrecreatie, en specifiek voor de recreatie en toerisme op Het Hogeland.

Onze vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de problematiek rond de dam in het Helwerdermaar?
  2. Weet het college dat er voor dit jaar groot onderhoud gepland staat aan de dam, waar de nodige kosten mee gemoeid zijn?
  3. Kent het college de verschillende partijen die betrokken zijn bij de problematiek rondom de dam in het Helwerdermaar en is zij daarmee in gesprek?

In het coalitieakkoord staat “We hebben vele mooie vaarwegen. De vaarrecreatie dient verder ontwikkeld te worden. Knelpunten in vaarwegen pakken we samen met de verantwoordelijke partners aan.”

  1. Is het college het met ons eens dat de vaarrecreatie in Noord Groningen en daarmee in onze gemeente beperkt wordt door het feit dat er een dam met duiker in de Helwerdermaar is geplaatst? Zo ja, is zij van mening dat als de gelegenheid zich voordoet om deze beperking in de vaarrecreatie op te heffen dit met beide handen moet worden aangegrepen? Zo nee, hoe verhoudt zich dat dan tot bovenstaande citaat uit het coalitieakkoord?
  1. Maakt het college zich hard voor aanpassing van de dam in het Helwerdermaar zodanig dat deze vaarroute weer voor de (kleine) pleziervaart toegankelijk is?