14 oktober 2019

Raadsbijdrage PvdA raadsvergadering 18 september 2019

Agenda

 1. Opening en mededelingen

 2. Vaststellen agenda

 3. Vragenuur

 4. Besluitenlijst

 5. Ingekomen stukken

Besluitvormend (zonder opiniërende behandeling)

 1. Benoeming leden RKC

Opiniërend

 1. Beleid kleinschalige duurzame energie opwekking Het Hogeland

  Het college kiest voor een duidelijk energie beleid op Het Hogeland, dorpen zijn zelf aan zet en
  krijgen ruimschoots de kans om zelfvoorzienend te kunnen worden. De participatie van onze inwoners staat centraal, energie lokaal opwekken moet in verhouding staan met wat lokaal nodig is, passend in de omgeving. De Partij van de Arbeid onderschrijft participatie van onze inwoners maar wil een stap verder gaan; wat lokaal wordt opgewekt moet lokaal worden gebruikt. Bij voorkeur 100 % lokaal eigendom. Baten terug laten vloeien naar het eigen dorp. Eerlijke verdeling tussen lusten en lasten voor onze inwoners. College wees positief, maar wel realistisch, terughoudendheid is geboden ten aanzien van commerciële partijen, stel initiatieven vanuit onze inwoners voorop en geef lokale energiecoöperaties de ruimte. Draagvlak en lokaal belang staan voorop!

Het college wil de mogelijkheden van grote windmolens onderzoeken en wijkt daarmee af van Provinciaal beleid. Neem in het onderzoek de opgedane  ervaringen van andere gemeenten en dorpen mee. Ons beeld vanuit gesprekken met raadsleden uit diverse gemeenten is toenemende  weerstand  inwoners groeit t.a.v. grote windmolens. Het maatschappelijke draagvlak voor grote windmolens wankelt. Wees dus terughoudend. Bezin voor je begint…… Maatschappelijk draagvlak is een voorwaarde voor het succesvol invlechten van energievoorzieningen in de samenleving, wees daar alert op.

Daarnaast is het belangrijk om de technische innovatieve ontwikkelingen mee te nemen, er verandert veel op het gebied van de energietransitie. Wat onze fractie betreft willen we géén uitzondering maken voor bedrijventerreinen, een groene inpassingstrook past ook op bedrijventerreinen. Het zicht en het klimaat zijn erbij gebaat, bomen én planten vangen CO2 op. Twee vliegen in een klap!

 In onze Eemshaven staan inmiddels al veel verschillende windmolens, die bij elkaar niet alleen  energie opleveren maar ook OZB. Het nieuwe beleid voor Het Hogeland overweegt windmolens OZB vrij te stellen. Daar hebben we een vraagteken bij, hoe kijkt het college hiernaar? Kan dat, OZB differentiatie op Het Hogeland?

De fractie van de PvdA is positief over het beleid  kleinschalige lokale energie-opwekking, maar wel met de volgende opmerkingen; biedt een goed luisterend oor aan onze inwoners, laat de baten terugvloeien naar inwoners in de dorpen, maak mogelijk dat mensen met lagere inkomens ook kunnen participeren. Maak geen uitzondering voor bedrijventerreinen. Benut ervaringen vanuit andere gemeenten. Lokaal opgewekte energie lokaal gebruiken.

Opiniërend en besluitvormend

 1. Verklaring van geen bedenkingen Bedumerweg 68 Onderdendam

  Geen opmerkingen

 2. Startdocument Regionale Energiestrategie Groningen

  Tijdens de troonrede op Prinsjesdag sprak Koning Willem Alexander uiteraard over het klimaatakkoord; “We zullen de bakens moeten verzetten….” De Groningers hebben al vele malen hun bakens moeten verzetten vanwege de problematiek rondom de gaswinning, soms letterlijk doordat hun veiligheid van eigen woning in het gedrang kwam… De Regionale Energie Strategie vraagt aan alle regio’s in Nederland om met een bod te komen om te kunnen voldoen aan de totale landelijke energievoorziening, te weten 35 TWh.

Het startdocument is helder, met een duidelijk tijdpad,  waarin de raad wordt meegenomen en dankzij de stuurgroep  de kans krijgt om haar mening in te brengen. Onze fractie is van mening dat Groningen geen koploper in kwantiteit moet zijn, maar moet kiezen voor kwaliteit met een realistisch bod passend bij het tempo dat ons gebied kan dragen, met een redelijke verdeling tussen lasten en lusten.

Enige terughoudendheid is geboden als we rekening houden met de draagkracht van ons gebied én met de draagkracht van onze inwoners. De veerkracht is aangetast door de stapeling van problemen rondom de aardbevingen. Neem onze inwoners vanaf het startpunt mee,  zorg voor voldoende maatschappelijk draagvlak door vroegtijdig  onze inwoners uit te leggen wat de energieveranderingen voor hun betekent.

In sommige gebieden op Het Hogeland kampen we met een beperkte netwerkcapaciteit, daarnaast ontvangen wij meerdere signalen over een toenemend tekort aan materiaal voor deze energietransitie. We vragen ons af hebben we überhaupt voldoende geschikte mankracht in Groningen voor de energietransitie? Meer voldoende opgeleide mensen zijn noodzakelijk, meer opleidingen gewenst.

Laten we vooral realistisch blijven; qua haalbaarheid, optimaal rekening houden met inwonersinitiatieven, realistisch qua draagkracht met een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten in ons gebied.

 

 1. Startnotitie lokale Inclusie Agenda Het Hogeland 2020-2022

  Wat is het eigenlijk beschamend dat we dit onderwerp op de agenda hebben, dat er beleid gevoerd moet worden op het uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen. Toch blijkt elke dag dat het hard nodig is concrete plannen en afspraken te maken om te komen tot een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen er zeker van kan zijn mee te kunnen doen.

Juist dit onderwerp,  dat we nu bespreken – inclusie- is voor ons de belangrijkste reden om om de motie van de SP niet te steunen. Want natuurlijk willen we óók extra aandacht voor de mensen met dementie en hun (mantel)zorgers en natuurlijk willen we een dementievriendelijke gemeente zijn. Maar ook voor alle andere groepen die extra steun en aandacht nodig hebben. De fractie van de PvdA vindt deze motie afbreuk doen aan de in het startdocument uitgesproken ambitie.

We zijn blij dat de gemeente een initiërende rol neemt, dat is uitermate goed. De startnotitie die voorligt is veelomvattend, inclusie wordt breed getrokken. Daar is niets mis mee, maar er is wel heel nadrukkelijk een verschil. Als het gaat om gender, geaardheid etcetera betreft het vooral het veranderen van de mindset van mensen, hoe we naar elkaar kijken, over elkaar denken. Bij mensen met een beperking gaat het daar ook om, maar daarboven ook om concrete veranderingen in de openbare ruimte. Toegankelijkheid van woningen, gebouwen etcetera. In de startnotitie wordt onderkend dat bewustwording een belangrijk proces is, bij alle partijen. Maar we kunnen de  maatschappelijke organisatie pas meenemen in de bewustwording als we het zelf tot diep in onze vezels hebben verankerd, verinnerlijkt. Dat proces is niet van vandaag op morgen klaar.

De fractie van de PvdA stelt dan ook voor om onderscheid te maken in de sociale en procesinclusie: Een uitvoeringsplan voor 2 jaar, waarin de ruimtelijke opdracht wordt opgepakt. Dus waar de ruimte concreet wordt aangepakt. Dat houdt dus in dat bij alle ontwikkelingen op het gebied van infra, wonen, sport etcetera gedacht en gehandeld wordt vanuit de inclusie-agenda. En vergeet dan ook niet aanpassingen in de bestaande openbare ruimte als gebouwen, winkels, begraafplaatsen. Daarnaast een beleidsplan voor de lange(re) termijn waarin procesinclusie wordt ontwikkeld en vastgelegd en geëvalueerd. Dit is een traject van de lange adem. Daar waar kan moeten we handelen, en rap wat.

 

 1. Startnotitie harmonisatie subsidiebeleid en aanpassing subsidieverordening

   

  geen opmerkingen

 2. Jaarstukken 2018 en begroting 2020 Vereniging Waddenzeegemeenten

 3. Sluiting