Door Mädi Cleerdin op 31 januari 2020

Raadsbijdrage raadsvergadering 22 januari 2020

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Vragenuur

Wensballonnen

De gemeenteraad van Het Hogeland heeft in de raadsvergadering van 26 juni 2019 tijdens de behandeling van de voorjaarsnota een motie behandeld betreffende een verbod op het oplaten van ballonnen. Genoemde motie, ingediend op initiatief van het CDA, werd raadsbreed ondertekend en gesteund.

De fracties van het CDA en de PvdA hebben geconstateerd, dat sinds het aannemen van de motie er in het gemeentenieuws niets over de invoering van genoemd verbod is gepubliceerd. Wel hebben wij geconstateerd, dat rond de jaarwisseling in winkels in o.a. Bedum wensballonnen te koop werden aangeboden.

Naar aanleiding daarvan leggen onze fracties de volgende vragen voor aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. op welke wijze heeft het College actief over de inhoud van de motie met de inwoners, bedrijven, scholen en verenigingen gecommuniceerd?
  2. is er bij de indiening en het toekennen van evenementenvergunningen gewezen op het verbod om ballonnen op te laten?
  3. wanneer denkt het College een voorstel aan de raad te doen om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op dit punt aan te passen?

Togtemaarlocatie

Op 6 januari j.l. hebben de leerlingen en leerkrachten van de Togtemaarschool hun intrek genomen in de nieuwe prachtige Togtemaarschool. Daarnaast hebben wij op de voorlaatste dag van het vorige jaar in de media gelezen, dat het College heeft besloten in de oude school antikraak te huisvesten. De antikraak blijft in het gebouw totdat in 2020 de oude school zal worden gesloopt.

De bevolking van de voormalige gemeente Bedum werd op 20 november 2018 geïnformeerd over de mogelijke invulling van het terrein waarop de oude Togtemaarschool was gevestigd. Het ontwerpbureau MAAN, die de opdracht had gekregen mogelijke invullingen te onderzoeken, kwam destijds met drie schetsplannen o.a. op basis van een kennissessie, die werd gehouden op 11 juli 2019. Inwoners en met name omwonenden werden gevraagd naar hun wensen.

De laatste tijd wordt onze fractie vaak gevraagd hoe de invulling van het terrein er uit komt te zien. Op die vragen kunnen wij geen antwoord geven, omdat wij sinds genoemde informatiebijeenkomst niet meer zijn geïnformeerd over de invulling van het terrein.

De fractie van de PvdA in de voormalige raad van Bedum heeft destijds aangedrongen het vrijkomend terrein zo snel mogelijk weer in te vullen om te voorkomen om langdurige open ruimten in het centrum van Bedum te verhinderen. Immers in de omgeving zijn al veel gebouwen gesloopt Bederawalda) en worden in 2020 meer gebouwen gesloopt (Groene Kruis Gebouw, voormalig politie bureau en de drie winkels aan de Vlijt/Kerkplein).

Mijn fractie heeft derhalve de volgende vragen:

  1. Kan het College ons thans schetsen hoe het vrijkomend terrein zal worden ingevuld?
  2. Kan het College ons ook een tijdsplanning geven?
  3. Zijn er naast de schetsplannen van het ontwerpbureau MAAN ook nog alternatieve plannen ingediend door omwonenden of inwoners van Bedum?

 

 1. Besluitenlijst
 2. Ingekomen stukken

Besluitvormend

 1. Verklaring geen bedenkingen B&B Onderdendam

Voorzitter,

Uit de ruimtelijke onderbouwing is naar het oordeel van de PvdA-fractie opnieuw gebleken, dat het onderhavige project passend is binnen het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Daardoor zijn wij gehouden om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een Bed & Breakfast op de locatie Bedumerweg 34 en 36 te Onderdendam.

De fractie van de PvdA heeft voorts geconstateerd, dat het College naar aanleiding van de ingediende zienswijzen aanleiding heeft gevonden om de ontwerp vergunning op een aantal punten aan te passen. Genoemde wijzigingen komen volgens ons tegemoet aan de bezwaren, die door de omwonenden zijn ingebracht.

Tot slot zou mijn fractie aanleiding van het bezoek, die wij op maandag 13 januari j.l., samen met de meeste andere fracties hier aan tafel, hebben gebracht aan de locatie te Onderdendam een opmerking willen maken.

Tijdens genoemd bezoek is door een vertegenwoordiger van de Stichting Oud Groninger Kerken verklaard, dat er voorafgaande aan de bouw geboord geheid zal worden en dat er eveneens een nulmeting zal worden uitgevoerd. Voor onze fractie een belangrijke mededeling, waarvan wij verwachten, dat deze ook gestand zal worden gedaan en dat de omwonenden daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte zullen worden gesteld.

 

Opiniërend en besluitvormend

 1. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020

Het uitgangspunt van de WMO is het bieden van maatwerk in individuele situaties.

De WMO is in de loop der jaren steeds meer uitgekleed, de landelijke regels en tarieven zijn strakker geworden, de budgetten zijn minder toereikend en hebben de bodem bereikt…………………..

Het leveren van passende zorg komt hierdoor in de knel te zitten. Op Het Hogeland worstelen sommige cliënten met het krijgen van de juiste zorg via WMO en Zorg in Natura, ZinN, blijkt uit het persoonlijk contact met betreffende inwoners. Daarnaast hebben de nieuwe abonnementstarieven ook voor onrust gezorgd;  een inwoner belde me direct op na het ontvangen van een brief van de gemeente, hij gebruikt al jarenlang een traplift, die inmiddels helemaal is afbetaald….en nu ineens 19 euro per maand daarvoor betalen?

Bovendien is sinds 1 januari op Het Hogeland de toegankelijkheid cliëntonvriendelijker geworden, volgens de Adviesraad Het Hogeland moet er nog véél verbetering komen. Cliënten kunnen niet meer naar een zorgloket, alles gaat via de telefoon, ze moeten regelmatig 2 tot 3 keer het hele verhaal doen vóórdat überhaupt een afspraak kan worden gemaakt. Dat is extra ingewikkeld, onnodig en overbelastend……….. De adviesraad heeft regelmatig geadviseerd. Helaas zijn deze adviezen niet vastgelegd. Het zou voor de adviesraad én voor onze raad van belang zijn om de uitgebrachte adviezen vast te leggen, zodat deze kunnen worden toegevoegd aan de raadsstukken.

Dat mis ik bij dit raadsvoorstel.

Cliënten worden verplicht om verantwoording af te leggen, ze hebben zelfs de plicht daartoe.

Maar……de gemeente heeft zelf ook een plicht, zorgplicht!

Het leveren van maatwerk vraagt om passende budgetten én in sommige gevallen om een uitzonderingspositie. Soms zijn de omstandigheden dusdanig complex dat cliënten nu buiten de boot vallen en daardoor in de financiële problemen dreigen te komen, ze moeten zelf bijbetalen omdat de tarieven en budgetten niet toereikend zijn. ……..

Als het college maatwerk wil leveren, dan zal er soms afgeweken moeten worden van de regels.

 • Is het college zich hiervan bewust?
 • Is het college bereid om die uitzondering te maken?
 • En dan de inhoudelijk over de verordening:

Hoofdstuk 2:  Melding, onderzoek en aanvraag

artikel 6.2

Kleine nuance inbrengen ..

Onze fractie vindt dat het gesprek gevoerd hoort te worden met cliënt én diens vertegenwoordiger i.p.v. …met cliënt ……of met diens vertegenwoordiger.

Hoofdstuk 3: Maatwerkvoorziening

Artikel 9.5  Het college kent de goedkoopste compenserende maatwerkvoorziening toe.

Wij zeggen ga voor de best passende compenserende maatwerkvoorziening..

Artikel 14.3

De PvdA wil een punt toevoegen: Het moment van ingang van pgb vastleggen.

 1. Wijziging GR vuilverwerking

In de Gemeenschappelijke  Regeling Vuilverwerking worden raadsleden in het Algemeen Bestuur opgenomen.

Bij de Vereniging Waddenzeegemeenten wordt het opnemen van raadsleden in het Algemeen Bestuur in strijd gezien met het dualisme.

Wat maakt dit verschil?

Naar aanleiding van het verslag heeft de PvdA een vraag over de mogelijke beëindiging van het aandeelhouderschap Twence. Hoe is de huidige stand van zaken?

 1. Wijziging statuten vereniging waddenzeegemeenten
 2. Opheffing Openbare school De Lydinge

De PvdA is voor één school voor alle leerlingen, waar ze ook wonen. Wat dat betreft worden we in Leens  op onze wenken bediend. Volgens ons hebben de betrokken schoolbesturen de afspraak dat scholen afwisselend onder één van beide besturen komen. Dat lijkt ons een goede afspraak en wij kunnen dus ook instemmen met de opheffing van de openbare school De Lydinge.

Klaar, zult u zeggen, maar dat is het voor ons nog niet. Wij willen nog een paar opmerkingen maken. Wij hebben begrepen dat het initiatief tot de samenwerkingsschool  in eerste instantie door de ouders is genomen. Dat is heel fijn, maar voorlopig zullen we het van dit soort initiatieven moeten hebben, omdat men in Den Haag verzuimt om de bekende artikel 23 eens aan te passen. Wij vinden daar alle aanleiding toe. We leven in een sterk gefragmenteerde en deels gepolariseerde samenleving. Om onderlinge verschillen te overbruggen en op een respectvolle wijze met elkaar en met ‘anderen’ om te gaan, zou het onderwijs die verschillen niet moeten bevestigen, maar moeten overbruggen. Onze kinderen en ons samen leven is er bij gebaat, dat kinderen leren dat er verschillende levensbeschouwingen en opvattingen zijn, die verschillen te bespreken en ermee leren om te gaan. Dat leer je niet door iedere stroming z’n eigen school te bieden.

Dat de minister worstelt met artikel 23 blijkt maar weer eens uit het geworstel van hem met het Haga-lyceum. Heel kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat hij worstelt met de vraag of je elke levensbeschouwing wel dezelfde mate van vrijheid kan bieden. Onze oproep is dan ook: ‘Kom op Den Haag, in heel het land alle kinderen naar één en dezelfde school net als in Leens!’

 1. Sluiting

 

Mädi Cleerdin

Mädi Cleerdin

Mag ik me even voorstellen….. Ik ben Mädi Cleerdin en woon op het mooie Zuurdijk. Samen met mijn man een honden geniet ik dagelijks van het prachtige Groninger landschap. Wat een weelde om hier te mogen wonen. En dan ook nog eens met allemaal bijzondere en krachtige mensen om je heen. Dat geeft mij inspiratie.

Meer over Mädi Cleerdin