Door Mädi Cleerdin op 2 december 2019

Raadsbijdrage raadsvergadering 27 november

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Vragenuur
 4. Besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken

Opiniërend

 1. Bestemmingsplan ‘De kortsluiting’

De raad van de voormalige gemeente Winsum heeft in 2018 besluiten genomen over

het bestemmingplan “De Kortsluiting”. Thans ligt het bestemmingsplan en daarmee de inpassing van het gekozen tracé opnieuw voor.

Nadat de gemeente Winsum het bestemmingsplan heeft ontwikkeld, heeft het huidige college dat bestemmingsplan even in de ijskast gezet. Voor ons was op dat moment onduidelijk of het ging om een geheel nieuw bestemmingsplan of een aanpassing op onderdelen.

De fractie van de PvdA heeft het College daarom gevraagd de verschillen aan te geven tussen het eerdere bestemmingsplan en het onderhavige. Uit de opsomming is ons gebleken, dat het bestemmingsplan op z’n inhoud niet is gewijzigd, maar dat zij juridisch beter is onderbouwd.

Wij hebben kennis genomen van de zienswijzen en de reactie van het college. Ondanks dat het gehele proces niet de schoonheidsprijs verdient, kunnen wij instemmen met de ziens-wijzennota en dus met het bestemmingsplan.

Opiniërend en besluitvormend

 1. Budgetvrijgave NPG-bijdrage voor proces opstellen NPG-programmaplan Het Hogeland

Een goede voorbereiding is het halve werk!

Onze fractie van de Partij van de Arbeid vindt het begrijpelijk dat extra ondersteuning noodzakelijk is om het proces rondom communicatie en participatie optimaal vorm te kunnen geven.

Deskundigheid staat voorop, het gaat over de toekomst van onze inwoners, de toekomst van Het Hogeland. We willen onze kansen optimaal  benutten én zullen ons maximaal moeten inspannen.

We willen het hoogst haalbare voor onze inwoners.

Als we iets doen, dan doen we het goed!

We gaan er maximaal voor, we hebben nu het heft van onze toekomst in eigen handen.

 1. Budgetvrijgave NPG-bijdrage kunstencentrum De Ploeg en krediet parkeerterrein

Een vervallen rijksmonument uit 1873 in Wehe den Hoorn omtoveren tot een multifunctioneel Kunstcentrum is een hele grote uitdaging.

De voormalige gemeente De Marne heeft de eerste financiële aanzet gedaan in 2018, toen  al was  duidelijk dat een stimulans aan de leefbaarheid van voor Wehe den Hoorn noodzakelijk was.  Het dorp Wehe den Hoorn kan deze impuls goed gebruiken. Maar, met het vertrek van het Hogeland College, waardoor een stukje levendigheid uit het dorp verdwijnt, vraagt onze fractie zich af; is het Kunstcentrum het enige wat Wehe den Hoorn nodig heeft? Moet er niet nog veel meer gebeuren? Wij zijn van mening zeker wel! We zien de verloederde wijk bij de oude huishoudschool en de oude gymzaal. Ook dáár moet het college aandacht voor hebben.

Het  dorp  moet hoognodig worden heringericht, rotte kiezen zoals de Stèr en het verpauperde  pand van de voormalige katholieke basisschool zijn jarenlang een doorn in het oog, daarbij veroorzaken ze overlast.

Onze fractie is benieuwd naar de plannen en ontwikkelingen rondom de leefbaarheid in Wehe den Hoorn. Wat gaat het college doen om de leefbaarheid te waarborgen?

Wordt er al nagedacht over een nieuwe bestemming van het pand Hogeland College?

We zien ook perspectieven:

Herstructurering betekent ook kansen benutten, koppelkansen creëren bijvoorbeeld door het terrein van de Ster te gebruiken als extra parkeergelegenheid  voor het nieuwe Kunstcentrum.. Pak die kans en richt het parkeerterrein in één keer goed in.

Dit geeft Wehe den Hoorn direct een ander aanzicht én verfraaid het uitzicht voor de inwoners aan de Mernaweg.

Door het verpauperde pand te renoveren creëren we een nieuwe schakel in de culturele kunstketting met de bestaande parels zoals Verhidersum, het Hogeland Museum, Wierden Museum, de Menkemaborg en het Visserij Museum. Onze fractie ziet kansen voor verheffing, kansen voor werkgelegenheid door verbinding te zoeken met de bestaande parels, benut ervaren betaalde krachten en vrijwilligers ook voor het nieuwe Ploeg Museum, zoek de samenwerking op.

Met een krachtige uitstraling van Kunstcentrum De Ploeg willen we meer dan alleen een nieuwe impuls geven aan Wehe den Hoorn, meer verbinding tussen stad én Ommeland. Het nauwe contact van Kunstcentrum De Ploeg met Groninger Museum is een mooie opstap!

Een schitterende culturele parelketting van Het Hogeland, stad én Ommeland.

 1. Vaststellen programmakaders NPG

Reflectie op de Raden- en Statenbijeenkomst van afgelopen maandag in de Euroborg:

De sfeer van saamhorigheid en gezamenlijk onze schouders onder ons Nationaal Programma Groningen zetten werd bekrachtigd met de afsluitende woorden van onze commissaris van de koning René Paas: “ We willen een betere toekomst voor ons Groningen en maken van 1 plus 1…..3!

Laten we dan zo snel als mogelijk aan de slag gaan met de benoemde kaders!

 1. Herontwikkeling locatie Maarweg 55 Uithuizen

Geen opmerkingen, we ondersteunen het voorstel.

 1. Wijziging GR Volkskredietbank

Geen opmerkingen

 1. Verordening rechtspositie raadsleden

Geen opmerkingen

 1. Controleprotocol en normenkader 2019

Geen opmerkingen

 1. Uitgangspunten Publieke leningen en garanties

Geen opmerkingen

 1. Openbaarheid Voslaan Winsum

Heeft onze instemming.

 1. Sluiting

 

Mädi Cleerdin

Mädi Cleerdin

Mag ik me even voorstellen….. Ik ben Mädi Cleerdin en woon op het mooie Zuurdijk. Samen met mijn man een honden geniet ik dagelijks van het prachtige Groninger landschap. Wat een weelde om hier te mogen wonen. En dan ook nog eens met allemaal bijzondere en krachtige mensen om je heen. Dat geeft mij inspiratie.

Meer over Mädi Cleerdin